• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

   w Gliwicach (PUP Gliwice), na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Wnioski rozpatruje się na podstawie Kryteriów i warunków sfinansowania osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Gliwice, która posiada wykształcenie wyższe, a także osoba poszukująca pracy, zarejestrowana w PUP Gliwice, która:

  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 cytowanej na wstępie Ustawy,
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małożonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. jest pracownikiem lub wykonuje inną pracę zarobkową, w wieku 45 lat i powyżej.

  Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych uzależnia się od realizacji przez Wnioskodawcę obowiązków bezrobotnego lub poszukującego pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

  1. czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  2. czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy z powodu niestawiennictwa się w PUP Gliwice w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia, za wyjątkiem przypadków, gdy decyzja administracyjna pozbawiająca ststusu została uchylona;
  3. czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego lub poszukuącego pracy z powodu przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie, za wyjątkiem przypadków, gdy decyzja administracyjna pozbawiająca statusu została uchylona.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach PUP Gliwice może odstąpić od spełniania przez Wnioskodawcę w/w warunków.

  Do wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 14 dni zaświadczenia od organizatora studiów, informującego o przyjęciu Wnioskodawcy na dany kierunek studiów wraz z informacją o terminie płatności i numerze rachunku bankowego uczelni, na który należy dokonać wpłaty oraz harmonogramu zajęć.

  Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę w/w dokumentów, następuje ustalenie warunków i zawarcie umowy cywilno-prawnej w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą a PUP Gliwice o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy.

  Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, korzystająca ze sfinansowania kosztów studiów podyplomowych, zobowiązana jest do:

  1. podjęcia nauki zgodnie z programem studiów podyplomowych;
  2. przedstawienia PUP Gliwice na koniec każdego semestru nauki, zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie studiów - w terminie 7 dni od zakończenia semestru;
  3. dostarczenia zaświadczenia o terminie ukończenia zajęć dydaktycznych na ostatnim semestrze studiów w ciagu 30 dni od rozpoczęcia tego semestru;
  4. poinformowania PUP Gliwice o wszelkich zmianach w terminach odbywania studiów - w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji z Uczelni;
  5. przestawienia PUP Gliiwce, na każde wezwanie, zaśwaidczenia z Uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki;
  6. przedstawienia PUP Gliwice dyplomu potwerdzającego ukończenie studiów, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania;
  7. w przypadku przerwania, niepodjęcia, nieukończenia w określonym terminie nauki, podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, powiadomienia PUP Gliwice, w terminie do 7 dni, o wystapieniu ww. okoliczności (w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą bezrobotną, który nie posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem - najpóźniej w pierwszym dniu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gosporadczej);
  8. zwrotu całości wydatkowanej przez PUP Gliwice kwoty sfinansowania w przypadku przerwania nauki z winy leżącej po stronie Wnioskodawcy, na zasadach przewidzianych w zawartej z PUP Gliwice umowie.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 2 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych 25-01-18 13:44 57KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Studia podyplomowe - Kryteria i warunki dofinansowania kosztów dla bezrobotnych i poszukujących pracy 25-01-18 13:47 238.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.71KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3763

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl