• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenie aktywizacyjne

  Świadczenie aktywizacyjne to kwota przysługująca pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego rodzica, który powraca na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka i który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka.
  Świadczenie to na analogicznych warunkach dotyczy również zatrudnienia bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

  Okres i warunki przysługiwania świadczenia
  Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
  1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Wówczas pracodawca po upływie okresu przysługiwania świadczenia, ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.
  2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Wówczas pracodawca po upływie okresu przysługiwania świadczenia, ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 9 miesięcy.

  Sytuacje zobowiązania do zwrotu świadczenia
  Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia osoby przez okres 6 lub 9 miesięcy, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.
  Jeśli pracodawca utrzyma zatrudnienie skierowanego przez okres przysługiwania świadczenia  aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia  po upływie prawa do świadczenia, wówczas jest zobowiązany do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.

  Zasady uzupełniania zwolnionego stanowiska pracy
  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia (6 lub 9 miesięcy), Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.
  W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

  Sytuacja, gdy świadczenie nie przysługuje
  Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

  Stosowanie przepisów o pomocy de minimis
  Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Podstawa prawna:  Art. 66b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.)

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 3 ]
  plik w formacie DOC świadczenie aktywizacyjne - wniosek 20-04-15 15:04 60.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 60.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgloszenie krajowej oferty pracy 20-04-15 15:04 107.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 107.5KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 20-04-15 15:03 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  Utworzono: 2014-12-17 08:40 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2673

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl