• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Szkolanie grupowe

  Podstawa prawna:
  Art. 40 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

  PUP Gliwice kieruje na szkolenie grupowe osobę, która:

  • jest zarejestrowana w PUP
  • spełnia warunki ustawowe dotyczące możliwości starania się o skierowanie na szkolenie
  • spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w planie szkoleń oraz w Kryteriach kwalifikowania kandydatów na szkolenie

  Skierowania na szkolenie grupowe realizowane są zgodnie z Planem Szkoleń opracowanym na dany rok kalendarzowy.

  Plan Szkoleń zawiera:

  • nazwę i zakres szkoleń,
  • liczbę miejsc dla uczestników szkoleń,
  • przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach,
  • charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone.

  Na podstawie Planu Szkoleń każdorazowo przygotowywane są ogłoszenia o zakontraktowanym szkoleniu grupowym przewidzianym do realizacji. Plan Szkoleń oraz ogłoszenia o zakontraktowanych szkoleniach grupowych upowszechniane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu .

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: szkolenia grupowe [ 9 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Plan szkoleń na 2019 rok w ramach Projektu EFS RPO 08-03-19 09:49 316.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 316.55KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 23-03-17 08:35 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Plan szkoleń na 2019 rok w ramach Projektu POWER 17-01-19 11:01 310.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 310.01KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON 17-01-19 08:57 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Uprawdopodobnienie zatrudnienia od przyszłego pracodawcy 02-12-19 11:16 41.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie na szkolenie grupowe 2019 rok 02-12-19 11:17 51KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 51KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 08:22 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-07-06 14:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9870

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl