• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  Podstawowe informacje o szkoleniach dla osób zarejestrowanych w PUP - Gliwice jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

  Celem szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dla osób bezrobotnych jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Szczegółowych informacji udzielamy w Dziale ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów.

  Podstawa prawna:
  Art. 2 ust. 1 pkt 37 oraz art. 40, art. 41, art.43, art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

  Co to jest szkolenie?

  Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

  Szkolenia skierowane są do:

  1. osób bezrobotnych, które zostały zakwalifikowane do II profilu pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach- do I profilu pomocy,
  2. osób poszukujących pracy, które:
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji
  • są żołnierzami rezerwy
  • pobierają rentę szkoleniową
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownicy lub małżonkowie rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym
  • są cudzoziemcami zamierzającymi wykonywać lub wykonującymi pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającymi zezwolenie pobyt czasowy
  • są niepozostającymi w zatrudnieniu lub niewykonującymi innej pracy zarobkowej opiekunami osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

  Na szkolenie skierowana może być osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która w szczególności:

  • nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych
  • musi zmienić lub uzupełnić kwalifikacje w związku z brakiem odpowiedniego zatrudnienia
  • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie
  • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia

  Dokumenty wymagane przy staraniu się o szkolenie:

  • w przypadku skierowania na szkolenie grupowe - Zgłoszenie na szkolenie,
  • w przypadku skierowania na szkolenie indywidualne: - Wniosek o skierowanie na szkolenie wraz z uprawdopodobnieniem zatrudnienia lub deklaracją otwarcia własnej działalności gospodarczej.

  Etapy rozpatrywania wniosku:

  1. ocena predyspozycji do udziału w szkoleniu (opinia pośrednika pracy, doradcy zawodowego, spec. ds. rozwoju zawodowego)
  2. ewentualne skierowanie na badania lekarskie przed rozpoczęciem szkolenia.

  Przewidywany termin skierowania na szkolenie:

  • w przypadku szkoleń grupowych – termin określony w planie szkoleń na dany rok
  • w przypadku szkoleń indywidualnych – termin uzależniony jest od możliwości przeprowadzenia danego szkolenia przez instytucję szkoleniową, posiadanych środków Funduszu Pracy oraz kolejności składanych wniosków.

  Osobie bezrobotnej skierowanej przez tut. Urząd na szkolenie przysługuje:

  1. Stypendium 120% zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

  Osoba skierowana na szkolenie może się starać o:

  1. Sfinansowanie w formie zwrotu, w całości lub w części, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zwrot kosztów następuje po złożeniu wypełnionego druku - Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie wraz z wymaganymi załącznikami;
  2. Zwrot poniesionych kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla osób bezrobotnych, jeśli:
   1. przychód miesięczny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   2. złożono wniosek o dokonanie zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 wraz z wymaganym kompletem dokumentów;
  3. Sfinansowanie kosztów egzaminów / uzyskania licencji zawodowej niezbędnych do wykonywania danego zawodu w formie wniosku zawierającego uzasadnienie celowości.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

    Stanowisko Telefon Adres e-mail
    Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 231 18 41 wew. 230  
         

   

  Utworzono: 2014-03-14 08:12 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-07-06 14:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9901

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl