• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Ubezpiecznie zdrowotne

  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
  • Osoby, które zostały wykreślone z ewidencji osób bezrobotnych są zobowiązane do zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia z nowego tytułu (np. praca, świadczenia wypłacane przez FUS).
  • W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji rodzinnej bezrobotnego lub dokonania ponownej rejestracji – bezrobotny ma prawo do złożenia ponownego wniosku o zgłoszenie jego oraz uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie mają zagwarantowane prawo do świadczeń. Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet, jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, pomimo ustawowego obowiązku.

  Nie ma obowiązku przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń dla dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!

  Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

  Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  WAŻNE!

  Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

   

    Wniosek o zgłoszenie członków rodziny:

  1 Wniosek o zgłoszenie członków rodziny.pdf

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

   obsługa osób według nazwiska (A-Ł, oraz N)

   Specjalista

  ds. Ewidencji i Świadczeń

   231-18-41

    wew. 102

   

   Katarzyna Warchałowska

   obsługa osób według nazwiska (M, oraz O-Z)

   Specjalista

  ds. Ewidencji i Świadczeń

   231-18-41

    wew. 184

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2017-07-11 08:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2742

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl