• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

  W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejj (Dz. U. z 2007, Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.) wraz z załącznikami.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
  • Dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność.
  • Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
  • Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
  • Inne dokumenty, które mają związek z podjęciem działalności gospodarczej (np. dotyczące dodatkowych uprawnień zawodowych itp.).
  • Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanej kwoty środków.
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Skrócony biznesplan zamierzonego przedsięwzięcia.

  Uwaga: załączniki w poz. 5 i 6 składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej.

  Miejsce złożenia dokumentów Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, ul. Kościuszki 141.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy - pok. 107 – I piętro, tel. +48 16 632 08 51 wew. 265.

  O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

  Niezbędne dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.).
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-03 09:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1952

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl