• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Utrata statusu bezrobotnego

  STAROSTA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 75 UST. 3, POZBAWIA STATUSU BEZROBOTNEGO, KTÓRY:

  • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
  • otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt. 2 lit.a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o któych mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
  • otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
  • rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
  • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

                         a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

                         b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

                         c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

  • odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej, pozbawienie statusu następuje na okres:

                         a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

                         b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

                         c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

  • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany wyżej, w zależności od liczby niestawiennictw;   

                         a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa;

                         b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa;

                         c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;

  • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2A;
  • złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
  • z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany wyżej;
  • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany wyżej;
  • pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
  • nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2;
  • z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
  • z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach programu Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej , pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:        

                        a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

                        b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy

                        c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

  ___________________________

  Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

  W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia

   

  Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12.

  ___________________________

  UTRATA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ NASTĘPUJE RÓWNIEŻ JEŻELI BEZROBOTNY:

  • podjął zatrudnienie (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) , inną pracę zarobkową (umowę zlecenie, umowę o dzieło itp.) lub dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • nabył prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • osiągnął wiek emerytalny;
  • nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez zagraniczny organ  w wysokości co najmniej najniższej emerytury lub renty;
  • rozpoczął studia w systemie stacjonarnym,

  • rozpoczął naukę w szkole  (nie dotyczy osób uczących się w szkole dla dorosłych lub przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły),
  • stał się właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego (o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe );
  • został objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych przekarczających 2 ha przeliczeniowe;

  • uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z  działów specjalnych produkcji rolnej,

  • złożył wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności;
  • rozpoczął pobierać na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  • nabył prawo do zasiłku stałego z opieki społecznej;
  • został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wosjkowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;
  • uzyskał miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • zmienił miejsce zameldowania lub pobytu poza obszar działania PUP;
  • nabył i pobiera zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
  • podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu (za wyjątkiem rolników);
  • rozpoczął szkolenie lub staż organizowany przez inny podmiot niż PUP i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym;

  ___________________________

  Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do:

  emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy,  renty z tytułu niezdolności do służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 tj.: służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.); renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego,  zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę

  na okres, w którym był bezrobotny, pozbawienie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, rentę szkoleniową, rentę socjalną, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę rodzinną w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ___________________________

  Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

  • kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną;
  • który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków;

  Starosta nie może także pozbawić statusu bezrobotnego:

  1) matki dziecka,

  2) ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

  3) bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,

  4) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

  z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

  W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku.

  Podstawa prawna: art. 33 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 

   

  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczejoraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

   

  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  
  Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:08
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4331

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl