• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Utrata statusu poszukującego pracy

  Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

  • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określona w ustawie - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzedem pracy,
  • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy, a tym urzędem i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa;
  • nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnymprzygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia tych zdarzeń;
  • złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy - pozbawienie statusu pozukującego pracy następuje od dnia zlożenia wniosku;
  • pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepsiach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowski Unii Europejskiej lub państwei okreslonym w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. b ic oraz opuścił terytorium Rzeczypospolotej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa - pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistanienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie

  W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

  Wniosek o rezygnację, o którym mowa w ust. 4a pkt 4, złożony przez poszukującego pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania.

  Wniosek o rezygnację z usług powiatowego urzędu pracy można pobrać tutaj:

   wniosek o rezygnację z pomocy poszukującego pracy.pdf 


  Podstawa prawna: art. 33 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  
  Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:09
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1885

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl