• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

  Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane:                                                                      do celów rentowych - organem wydającym orzeczenie jest ZUS,                                                     do celów poza rentowych - organem wydającym jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach:                                        

  44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20


  tel. (32) 230-26-90                                           

  fax.(32) 232-99-10                                                                                                                                       

  link: www.mzon.gliwice.pl

  Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

  • stopień lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne
  • stopień umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do wykonywania zatrudnienia jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
  • stopień znaczny - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Informacje w Internecie dostępne na stronie ZUS-u pod adresem:                      

  www.zus.pl/swiadcze/orzecz.htm

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1172)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018 poz.1270 z późniejszymi zmianami)
   Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (tekst jednolity Dz.U.2004. nr. 273 poz. 2711)
  Utworzono: 2014-03-17 12:20 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2715

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl