• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zasiłek dla bezrobotnych
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  Ubezpiecznie zdrowotne
  Dodatek aktywizacyjny
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  Zwrot kosztów przejazdu
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  Stypendium szkoleniowe
  Pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
  Pożyczka szkoleniowa
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Zasiłek dla bezrobotnego po powrocie do Polski

  Podstawowe zasady koordynacji w części dotyczącej bezrobocia zostały sformułowane w następujących aktach prawnych:

   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004.
   • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

  Przepisy rozporządzeń Wspólnoty dotyczą zasad przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia, osobom bezrobotnym, osobom pracującym na własny rachunek członkom ich rodzin przemieszczających się pomiędzy krajami Wspólnoty.
  Są one bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim. Podstawową zasadą koordynacji jest to, że każdy obywatel UE podlega wyłącznie ustawodawstwu kraju, w którym pracuje. Reguły koordynacji mają zastosowanie do osób migrujących tzn. przemieszczających się w obrębie Wspólnoty. Przepisy te nie mogą być stosowane do osób, które ograniczają swoją aktywność zawodową do jednego państwa i nie korzystały nigdy ze swobodnego przepływu osób.

  Uwaga:

  • Z dniem 1 maja 2010 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń
   z tytułu bezrobocia:
   • Rozporządzenie Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie zostało zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
   • Rozporządzenie Rady EWG Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia 1408/71 zostało zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004.

  Najistotniejsze zmiany to:

  • możliwość potwierdzenia pracy za granicą wykonywanej na własny rachunek (samozatrudnienie) a tym samym zaliczenie jej do okresu ubezpieczenia niezbędnego do ustalenia wysokości świadczeń z tytułu bezrobocia (do końca kwietnia 2010 r. przepisy nie pozwalały na uznanie okresu samozatrudnienia jako składkowego),
  • możliwość przedłużenia, okresu pobierania zasiłku transferowanego w kraju poszukiwania pracy
  • z 3 do maksymalnie 6 miesięcy,
  • zasiłek transferowany wypłacany będzie bezpośrednio przez Instytucję Właściwą na konto bezrobotnego,
  • możliwość rejestracji osoby w dwóch państwach jednocześnie, jako osoby bezrobotnej tam gdzie pobiera zasiłek i jako poszukującego pracy w kraju ostatniego zatrudnienia,
  • w zastępstwie obowiązujących dokumentów serii E 300 wprowadzone zostaną następując dokumenty papierowe, wydawane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy:
   • PD U1 (odpowiednik Formularza E 301),
   • PD U2 (odpowiednik Formularza E 303),
   • PD U3 (informacja dla osoby o tym, że WUP poinformował Instytucję Właściwą
  • o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń np. o zgłoszonej chorobie),
  • o dokument PD U1 (odpowiednik Formularza E 301) będzie mógł ubiegać się każdy, bez względu na status (pracujący, osoba bezrobotna).

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia stanowi ważną część ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego wolnego przepływu pracowników.


  Na wprowadzenie w życie zmian związanych z nowymi przepisami przewidziano 2-letni okres przejściowy liczony od dnia 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

  W przypadku Szwajcarii oraz państw EOG nie należących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) stosowane będą przepisy wynikające z dotychczasowych Rozporządzeń 1408/71 oraz 574/72.

  DANE ADRESOWE:

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
  UL. KOŚCIUSZKI 30
  40-048 KATOWICE
  tel. 32 757-33 -01 fax. 32 757-33-02
  e-mail


  Utworzono: 2014-03-13 09:41 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2017-07-11 08:36
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2020

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl