• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w służbie więziennej

  (2019-04-24)
   

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

  40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10A

  tel. 32 208 45 02, fax 32 251 39 78, email: oisw_katowice@sw.gov.pl

   

  Katowice,         04. 2019 r.

   

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

  zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U.            z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia       1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U.      z 2018 r., poz. 1631)

  OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA
  KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBE WIĘZIENNEJ DLA JEDNOSTEK
  PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU
  SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH NA ROK
  2019

  zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

  Areszt Śledczy w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 4

  1)      strażnik działu ochrony-2 etaty

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  2)      ordynator szpitala  -1 etat

  Rozkład czasu służby - jednozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko ordynatora szpitala: wykształcenie wyższe medyczne  z dyplomem lekarza oraz specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych, 3 lata stażu pracy w zawodzie.

   

  Areszt Śledczy w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Mikołowska 10a

  1)         strażnik działu ochrony - 4 etaty

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

   

  Areszt Śledczy w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6

  1)      strażnik działu ochrony- 3 etaty

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

  Areszt Śledczy w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Radocha 25

  1)         strażnik działu ochrony- 4 etaty

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

  Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23

  1)         młodszy referent (działu ewidencji)- 1 etat

  Rozkład czasu służby - jednozmianowy

   

  Zakład Karny w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2

  1)         strażnik działu ochrony- 5 etatów

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

  Zakład Karny w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14

  1)         młodszy wychowawca działu penitencjarnego - 1 etat

  Rozkład czasu służby - jednozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko młodszego wychowawcy: wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności : resocjalizacja , profilaktyka społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia.

  2)         strażnik działu ochrony- 4 etaty

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

  Zakład Karny w Wojkowicach, 42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 298

  1)      strażnik działu ochrony- 12 etatów

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

   

  Zakład Karny w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28

  1)         strażnik działu ochrony- 4 etatów

  Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  Planowane terminy przyjęć: po zamknięciu postępowania kwalifikacyjnego, nie wcześniej niż:   10 czerwiec 2019 r. w terminach określonych w ogłoszeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 marca 2019 r.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

  1) posiadająca obywatelstwo polskie;

  2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

  3) korzystająca z pełni praw publicznych;

  4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

  5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

  6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

  o ochronie informacji niejawnych;

  7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

  8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

  WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA: 

  Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

  1)      podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

  2)      wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia.

  3)      kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

  4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

  5)      oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

  6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( zał. nr 2)

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2019 r. drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice,   ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór do Służby Więziennej 2019” lub osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.30)

  W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

  ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

  I. Etap wstępny obejmuje:

  1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

  2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów).

  3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się   z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),

  4)  uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

  S) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym                     w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów)

  6)  sporządzenie arkusza oceny kandydata,

  7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

  II. Etap sprawdzający obejmujący:

  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej)

  III Etap końcowy obejmujący

  utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

  Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów                 i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

  Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym                    w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

  PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  Dla stanowiska młodszy wychowawca:

  1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), ukończone w  uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych- 30 punktów;

  2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, - 20 punktów;

   Dla stanowiska strażnik działu ochrony

   

  1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 ), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej ustawy - 30 punktów;

   

  2)      wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

   

  Dla stanowiska młodszy referent działu ewidencji :

   

  1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa - 20 punktów;

   

  2) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 ), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej ustawy - 30 punktów;

   

  3)      wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

   

  Na stanowisku ordynatora szpitala

   

  1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy lekarza), ukończone w  uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych- 30 punktów;

   

  W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

  PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

  1)      posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

  2)      posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

  3)      posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.

  4)      stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;

  5)      aplikacja radcowska. sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;

  6)      posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;

  7)      posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

  • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
  • Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych    i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach lub pod numer telefonu (32) 2084511, 2084512, 2084513.

   

   

   

   

   

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach , z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,

  2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,      z którym można kontaktować się:

  • listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10

  • przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl

  4)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

  5)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

  6)        Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania,          z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów          o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  7)        Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  8)     Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  9)      W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

  10)  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 415838

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl