• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zastrzeżenia prawne

  Zasady użytkowania serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach:

  Właściciel witryny

  1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.pup.gliwice.pl jest Powiatowy Urzędu Pracy w Gliwicach (PUP Gliwice) z siedzibą ul. Kościuszki 141, 37-600 Gliwice
  2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

  Warunki ogólne

  1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PUP Gliwice są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
  2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Gliwice.
  3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PUP Gliwice chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PUP Gliwice lub ich autorów.
  4. Korzystanie z serwisu internetowego PUP Gliwice jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

  Warunki użytkowania serwisu

  1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PUP Gliwice w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
  3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PUP Gliwice, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
  4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PUP Gliwice, z zastrzeżeniem ust. 6.
  5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PUP Gliwice, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PUP Gliwice, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Gliwice jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PUP Gliwice.
   W przypadku uzyskania pisemnej zgody PUP Gliwice na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Gliwice, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
   - wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
   - wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PUP Gliwice poprzez podanie źródła w postaci "pup.gliwice.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach"
  7. Otrzymując dostęp do stron PUP Gliwice użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
  8. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
  9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PUP Gliwice nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
  10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

  Zakres odpowiedzialności PUP Gliwice

  1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  2. PUP Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego PUP Gliwice lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   - interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   - niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
  3. PUP Gliwice nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych PUP Gliwice (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
  4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PUP Gliwice wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

  Obowiązywanie zasad

  1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
  2. PUP Gliwice ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

  Serwis Urzędu wykonany jest przez:

  Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
  www.intracom.pl

  tel.: +48 32 351 82 50;
  fax: +48 32 351 82 50 w. 24

  Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS

  Utworzono: 2012-07-24 09:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2032

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl