• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd Pracy przyznał ten bon.

  - Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon zatrudnieniowy.
  - Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.  
  - Termin ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy.
  - Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy (w tym 12 miesięcy dofinansowanych).
  - Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą.

  Okres refundacji zatrudnienia bezrobotnego
  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

  Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (rozwiązanie  z winy pracownika) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (śmierć pracownika, śmierć pracodawcy lub tymczasowe aresztowanie) pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

  Konsekwencje wobec pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z bezrobotnym
  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:
  1.Kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  2.Kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie, o którym mowa w ust.8


  Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Podstawa prawna: Art. 66m Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn. zm.)

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305 lub 306.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o refundację, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 185
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 185
  Marzena Łysko Specjalista ds. Programów 
   231-18-41 wew. 185
         
        i

   


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 6 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację bon zatrudnieniowy.doc 12-08-19 13:40 95KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 95KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 2 do Umowy Oświadczenie po okresie dofinansowania.doc 11-07-17 14:31 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie bonu zatrudnieniowego 12-08-19 13:39 54.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 54.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy w ramach Bonu Zatrudnieniowego Pracodawca 12-08-19 13:33 52KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 52KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 11-07-17 14:30 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgloszenie krajowej oferty pracy 12-08-19 13:41 102.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-08-08 10:27 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:09
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6550

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl