• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+

  Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

  Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku. W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą umowę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za skierowana osobą bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

  Realizacja ilości umów dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzenia uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

  W ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzenia kierowane są osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.

  Warunki dofinansowania:
  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
  12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

  Wysokość dofinansowania:
  Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

  Okres dofinansowania:
  Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu umownego, Urząd Pracy skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

  Konsekwencje wobec pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z bezrobotnym:
  W przypadku niewywiązania się z w/w warunków umowy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, Pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

  biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 312
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
   
  Monika Zdunek Specjalista ds. Programów
  231-18-41 wew. 312
  Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 312
  Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta 231-18-41 wew. 312
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+ [ 8 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA OSOBY POW. 50 ROKU ŻYCIA 14-11-19 11:33 101.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY 14-11-19 11:33 121.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.21KB) pobierz
  plik w formacie PDF FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 15-05-19 13:54 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot części kosztów wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 roku życia - RPO 14-11-19 11:37 114.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 114.23KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o zwrot części kosztów wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 roku życia -FP 14-11-19 11:45 114.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 114.23KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - RPO 15-05-19 13:55 99.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 2 informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - FP 15-05-19 13:55 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 3 oświadczenie po okresie dofinansowania 15-05-19 13:54 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-10-01 11:43 | Redagował: Monika Zdunek 2019-09-03 10:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5919

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl