• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Pracodawca ubiegający się o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 rok życia składa wniosek wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy.

  Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku. W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z Pracodawcą/Przedsiębiorcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy w Gliwicach zawiera z Pracodawcą umowę o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

  Refundacja dokonywana jest przez 12 miesięcy, na pisemny wniosek Pracodawcy i dotyczy cześci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

  Wysokość refundacji, określana jest w umowie zawartej między Pracodawcą/Przedsiębiorcą a Urzędem Pracy i nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn:
  1) liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu
  2) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
  3) składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Na w/w refundację mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice, posiadające II profil pomocy.

  Pracodawca lub Przedsiębiorca zawiera umowę o pracę ze skierowaną przez Urząd Pracy osobą bezrobotną na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Pracodawca lub Przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu  skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca/Przedsiębiorca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

  Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 312
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Monika Zdunek Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 312
  Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów 
   231-18-41 wew. 312
  Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta  231-18-41 wew. 312

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia [ 9 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia 30-01-18 08:20 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie wolnego miejsca pracy 30-01-18 08:21 102.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102.5KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-09-18 14:45 147KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 147KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację części kosztów za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia - załącznik nr 2 14-09-18 14:45 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - załącznik nr 3 06-03-17 09:33 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy po okresie dofinansowania - załącznik nr 4 21-09-17 09:00 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację części kosztów za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia - załącznik nr 1 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 14-09-18 14:44 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - załącznik nr 2 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 03-11-17 10:07 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy po okresie dofinansowania - załącznik nr 3 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 03-11-17 10:23 29KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29KB) pobierz
  Utworzono: 2015-12-30 08:45 | Redagował: Monika Zdunek 2018-12-05 11:25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6731

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl