• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tabela refundacji

  Tabela przedstawia maksymalne kwoty refundacji z Funduszu Pracy dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy - przez miesiąc i w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy (823,60 + 148,24*) 971,84
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty najniższego wynagrodzenia (1.600,00 + 288,00*) Uwaga: do zawartych przed 01.01. 2010 r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych nalezy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania 1.888,00
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (1.806,25 +325,13*), 2.131,38
  -refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.612,51 + 650,25*) 4.262,76
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 4.800,00
  4. Prac społecznie użytecznych (60% świadczenia) 4,80/ za godz

  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia- z Funduszu Pracy.
  1. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 14.450,04
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 600 %przeciętnego wynagrodzenia) 23.000,00
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 %przeciętnego wynagrodzenia) 14.450,04
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do300 %przeciętnego wynagrodzenia) 10.837,53
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego(do600 %przeciętnego wynagrodzenia) 21.675,06
  4. Odsetki ustawowe w wysokości 4,50%

  Uwaga:

  Przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

  Stan prawny na dzień 26.08.2013 r.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.,
   Poz. 645 z p.z.)
  Utworzono: 2014-03-17 09:18 | Redagował: Aleksantra Tabaszewska-Salamon 2017-01-25 19:20
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4535

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl