• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Trójstronna umowa szkoleniowa

  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA W RAMACH

  TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ (TUS)

   

  Podstawa prawna: 
  - art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1065 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą
  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808);

  - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.);

  - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.);

  - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014r.);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

   

  Trójstronna Umowa Szkoleniowa (zwana dalej TUS) – zawierana jest pomiędzy Urzędem Pracy, Pracodawcą i Instytucją Szkoleniową. Dotyczy sfinansowania przez Urząd Pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie Pracodawcy. Program szkolenia opracowuje Instytucja Szkoleniowa, który uwzględnia szczegółowy zakres kwalifikacji i umiejętności wymaganych przez Pracodawcę. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników.

  O podpisanie TUS mogą ubiegać się wszyscy Pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez Urząd Pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.
  Zgodnie z definicją zawartą w art.2 ust.1 pkt. 25 ustawy Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest Pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.
  Szkolenie bezrobotnych na podstawie TUS stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minmis.
  Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem szkolenia na podstawie TUS składa do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Pracodawca może we wniosku wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji. 
  Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski Pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niekompletnego, Urząd Pracy wyznacza Pracodawcy 7 – dniowy termin na uzupełnienie wniosku.
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą i Instytucją Szkoleniową umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 7 ]
  plik w formacie DOC Zobowiazanie_pracodawcy.doc 02-12-19 11:19 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek pracodawcy o organizacje szkolenia w ramach TUS 02-12-19 11:20 56.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 56.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Trójstronna umowa szkoleniowa 02-12-19 11:20 111.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy 02-12-19 11:21 42KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 42KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc 21-01-15 11:38 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-12-17 12:04 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-25 13:28
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3674

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl