• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

   KRÓTKOTERMINOWA PRACA W POLSCE

   Uproszczona procedura powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.   


  UWAGA!!!   W związku z uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców, opartej na przepisach w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało nowy wzór oświadczenia oraz wzór pouczenia prawnego obowiązujące od miesiąca maja 2015 r. dla podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wzory publikowane są na dole poniższej strony.

                Na czym polega uproszczona procedura?

   • Pracodawca mający zamiar zatrudnić cudzoziemca wypisuje oświadczenie zawierające m.in.: swoje dane, dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia brutto, zawód i miejsce wykonywania pracy
   • Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
   • Pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi;
   • Oświadczenie może być podstawą do wydania cudzoziemcowi przez właściwego polskiego konsula wizy w celu wykonywania pracy;
   • Posiadanie oświadczenia oraz tytułu pobytowego uprawniającego do podejmowania pracy umożliwia podjęcie pracy krótkoterminowej na terytorium RP.
   • Pracę taką można wykonywać po zawarciu pisemnej umowy z pracodawcą

    Podczas rejestracji oświadczenia potrzebne są dokumenty:
   • podmiot prowadzący działalność gospodarczą: wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
   • podmiot prowadzący działalność rolniczą: zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego,
   • osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej:dowód osobisty.

  Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach istnieje również możliwość elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Aby dokonać takiej rejestracji należy wejść na portal:

  Oświadczenie można wypełnić online na stronie praca.gov.pl klikając na ten tekst. , otworzyć link :"Obsługa innych spraw i z listy możliwych spraw wybrać "Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy". Po wypełnieniu i wysłaniu formularza należy oświadczenie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Pracy w dwóch egzemplarzach.

  SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

  Pracodawco!  Nie jest możliwe zarejestowanie roświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

  W związku ze zwiększoną liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach termin rejestracji może wydłużyć się do kilku dni. Prosimy wziąć powyższe pod uwagę składając oświadczenia.

  wiadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy, w związku z powyższymnależy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy (nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

  Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane

  Informujemy, iż uproszczona procedura pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę na okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy za wyjątkiem osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie ze względu na wykonywanie pracy.

  Powiatowy  Urząd Pracy umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia adnotację o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

   

  Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).

   

  Podstwa prawna:

   

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2019 r.  poz. 1482)

   2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę    cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543).

  3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)

   

  Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców spoza UE/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce są dostępne na stronie instytucji kompetentnej w tym zakresie na terenie województwa śląskiego tzn. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w: Oddział do Spraw Cudzoziemców- Zespół ds. zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich
  i Cudzoziemców, Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pok. 119, stanowisko 4 lub tel.: 32 207 71 38 oraz 32 207 71 82

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

   Oświadczenie i pouczenie

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Gramala  Pośrednik Pracy

   32 231 18 41 w. 155

  +48 690 448 928

   
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:29 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:46
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1722

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl