• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

  Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi  niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy

  Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na danym stanowisku pracy.

  Zasady zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi  niepełnosprawnemu w pracy
  w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   (Dz. U. z 2010 r.,   Nr 214, poz. 1407)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316)

  W przypadku pracodawców zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi  niepełnosprawnemu jest pomocą publiczną i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

  Kosztem kwalifikowalnym jest kwota wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

  Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika
  w miesiącu
  .

  Kto może składać wniosek?

  O pomoc może ubiegać się pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, siedzibę albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1477

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl