• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Gliwice, dnia 16.09.2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłasza nabór wniosków,  

  o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  

  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

   Limit  środków do rozdysponowania wynosi 350 000,00 zł

  Wnioski będą przyjmowane od 30-09-2019 roku do 04-10-2019 roku

  Wnioski należy składać w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Pracy

  (w godz. 07.30 - 15.00)

  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

  Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są także od godziny 07.30 pierwszego dnia naboru do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru

   

   Na rok 2019 w ramach REZERWY Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania KFS:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

   Zasady korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający:

  1. dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  2. wskazanie działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, liczby osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, form kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika oraz terminu realizacji wskazanych działań;
  3. określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
  4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS, a w przypadku środków z rezerwy KFS - dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
  5. uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami:
  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów - posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,
  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

  6. informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym             finansowanym ze środków KFS.

  Uwaga:

  Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

  • bezpiecznym podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

   Do wniosku, o którym mowa wyżej pracodawca dołącza:

  1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
  5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

  Uwaga: PUP Gliwice rozpatruje jedynie złożone wnioski wraz załącznikami w terminie ogłoszonego naboru.

   W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego uzupełnienie.

  Wniosek pozostawiam się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

  1. niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
  2. niedołączenia załączników wskazanych we wniosku.

   Uwaga: Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie jeszcze nierozpoczętej formy kształcenia. Nie dopuszcza się finansowania kształcenia rozpoczętego przed złożeniem wniosku oraz podpisaniem umowy z pracodawcą.

    

  Kompletnie i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym wniosek będzie rozpatrywany z uwzględnieniem:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów.

  W sytuacjach budzących wątpliwości, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji pomiędzy PUP Gliwice a pracodawcą, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, określającą:

  1. strony umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;
  2. okres obowiązywania umowy;
  3. wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku;
  4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS, oraz termin ich przekazania;
  5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków;
  6. warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy;
  7. warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, 
   z uwzględnieniem powodów nieukończenia określonych w art. 69b ust. 4 ustawy;
  8. warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
  9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
  10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;
  11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  • liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, w podziale według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze,
  • liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu - finansowane z udziałem środków z KFS,
  • liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin - finansowane z udziałem środków z KFS.

   OGÓLNE INFORMACJE

  Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i jaki jest cel jego utworzenia?
  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, dezaktualizacja wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowych technologii, grozi ryzykiem bezrobocia. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

  Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

  Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dla Urzędu Pracy nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.  

   Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS na kształcenie ustawiczne?

  Pracodawca, zgodnie z art. 69b ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może otrzymać środki na sfinansowanie:

  1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego , nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

   Uwaga: Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca lub pracownik.

  Jak wyliczyć 20% wkład pracodawcy w finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?
  Wkład pracodawcy, który inwestuje w kształcenie ustawiczne pracowników lub własne, liczony jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań wymienionych w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

  a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

  b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
  Katalog tych działań i ponoszonych na nie kosztów został ustalony przepisami ustawy.

  Uwaga: nie należy przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

  Kto z pracodawców oraz jakie dokumenty powinien załączyć do wniosku w związku z udzielaną pomocą publiczną na kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS?
  Nie każdy pracodawca dołącza do wniosku dokumenty wymagane w przypadku udzielania pomocy publicznej – dotyczy to tylko przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE. W prawie (UE) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także podmioty typu non-profit (stowarzyszenia, fundacje). Nie ma również znaczenia jak dana działalność jest kwalifikowana w prawie krajowym oraz czy podmiot wpisany jest do krajowego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

  Zgodnie z rozporządzeniem ws. przyznawania środków KFS, do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza:

  1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) obejmujące:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obejmujące:

  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu określonym aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

  Wzory formularzy niezbędnych do przekazania powyższych informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna/ informacje dodatkowe/ formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc lub dostępne są w plikach do pobrania na stronie www.pup.gliwice.pl.


  Warunki zwrotu środków KFS w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika?
  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić środki KFS wydane niezgodnie z przeznaczeniem, tj, na działania o innym zakresie, adresowane do innych grup lub innej liczby osób, realizowane w innym terminie niż wskazane we wniosku załączonym do umowy, Pracodawcę zobowiązany jest do zawarcia z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron, w tym aby ustalił zasady zwrotu środków w przypadku nieukończenia przez pracownika szkolenia z powodu jego odejścia z pracy.

  Uwaga: Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zwrócić Urzędowi Pracy środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika - na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy Urzędem a pracodawcą.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:


  Stanowisko

  Kontakt telefoniczny / Kontakt osobisty

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego
  • 32 231 18 41 wew. 230, pok. 203 II piętro
  • 32 231 18 41 wew. 239, pok. 107 I piętro
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 4 ]
  plik w formacie DOC Wniosek REZERWA KFS 2019 16-09-19 09:37 252.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 252.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZASADY REZERWA KFS 2019 16-09-19 09:38 472.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 472.84KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek REZERWA KFS 2019 16-09-19 09:37 1.19MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.19MB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 24-03-17 08:50 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-09-27 13:09
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 21405

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl