• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

  Zezwolenie na pracę cudzoziemca

   Jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP?

         

  • pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek w Sląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  • ponadto, wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku

  Informację starosty wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

   

  Podstwa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2019 r.  poz.1482);

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543)

  3. .Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)


  Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców spoza UE/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce są dostępne na stronie instytucji kompetentnej w tym zakresie na terenie województwa śląskiego tzn. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

            Dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce została  
                                  utworzona strona  internetowa:  

                        www.migrant.info.pl oraz infolinia (22) 490-20-44.

  PRACODAWCO!!! Z danych MRPiPS wynika, iż 32% rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczyło umowy o dzieło. W przypadku gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, z którą zawarł umowę nazwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniajacego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dot. zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl pod linkiem: "Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych".

   

                   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Gramala  Pośrednik pracy

   32 231 18 41 w. 155

  +48 690 448 928

   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE/EOG [ 2 ]
  plik w formacie DOCX wniosek do informacji starosty 1.docx 05-05-15 09:46 14.22KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.22KB) pobierz
  plik w formacie DOC zgłoszenie krajowej oferty pracy 27-11-17 08:48 102KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy [ 7 ]
  plik w formacie DOCX OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO APT O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGŁOSZENIU SIĘ CUDZOZIEMCA W CELU WYKONYWANIA PRACY.docx 15-06-18 12:40 21.14KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 21.14KB) pobierz
  plik w formacie DOCX OŚWIADCZENIE PODMIOTU O PODJĘCIU PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA 15-06-18 12:44 21.09KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 21.09KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do pracy cudzoziemca przez Agencję Pracy Tymczasowej.pdf 03-01-18 14:37 192KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 192KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Upoważnienie 03-01-18 14:23 11.72KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.72KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.doc 29-12-17 12:38 106KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 106KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17.doc 10-07-18 12:12 45KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 29-12-17 14:36 105KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 105KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: zezwolenia na prace sezonową [ 8 ]
  plik w formacie DOCX Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do pracy cudzoziemca przez Pracodawcę.pdf 12-01-18 16:13 19.79KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 19.79KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.-1.doc 12-01-18 16:36 83KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 83KB) pobierz
  plik w formacie DOCX pełnomocnictwo.docx 29-12-17 10:42 11.42KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.42KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust..doc 29-12-17 14:00 100KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 100KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.doc 29-12-17 09:46 137.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 137.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Zalacznik nr 11.doc 29-12-17 09:43 131KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 131KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytori.doc 29-12-17 09:42 152.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 152.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3.doc 29-12-17 08:47 141KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 141KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:44
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10185

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl