• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

  Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

  1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  8. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej
  9. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

          Obowiązki pracodawcy:

  Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z wieloma obowiązkami. Ich przestrzeganie to istotna część regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

  Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek:

  • sprawdzić (przed powierzeniem pracy!) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca. Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol D) lub wiza Schengen (symbol C) lub zezwolenie pobytowe i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP można znaleźć na stronie internetowej Rady Europy  Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów grożą sankcje.
  • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP. Dokumenty takie, jak np.  wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe nie są odpowiednie do podejmowania pracy na terytorium RP.
  • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej. Pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie  umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca.  Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być  zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

   

                               Dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce została  
                                              utworzona strona  internetowa:  

                                  www.migrant.info.pl oraz infolinia (22) 490-20-44.

         

   

   PRACODAWCO ! Szukasz pracownika z krajów UE/EOG skorzystaj z EURES

  EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, której celem jest ułatwianie mobilności w Unii Europejskiej. Poprzez EURES możesz znaleźć pracę w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a także w Szwajcarii.

  Głównym zadaniem EURES jest informowanie, doradztwo oraz pomoc obywatelom Unii Europejskiej zainteresowanym podjęciem pracy w innym kraju a także współpraca z pracodawcami, którzy chcą zatrudnić pracownika  z zagranicy.

  EURES działa w oparciu o dwa filary: prowadzony we wszystkich językach unijnych Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu oraz sieć prawie 800 doradców, którzy:

   

  • prowadzą międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informują osoby zainteresowane pracą w innym kraju UE/ EOG
   o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskim rynku pracy,
  • doradzająi pomagają w znalezieniu ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami
   i doświadczeniem,
  • pomagają pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych umiejętnościach,
  • realizują międzynarodowe projekty rekrutacyjne.

     EURES  dla pracodawcy z Polski       www.eures.praca.gov.pl                                  

                                                                                            www.eures.europa.eu

  Sprawdź: Rekrutacja w Europie - przedwodnik dla pracodawcy

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Gramala  Pośrednik pracy

   32 231 18 41 w. 155

   +48 690 448 928

   
  Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Maria Gramala 2017-09-28 09:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4257

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl