• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców

  Pracodawca ma obowiązek:

  • Szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
  • Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
  • Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
  • Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
  • Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
  • Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.
  • Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
  • Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
  • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
  • Przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Małgorzata Rybakiewicz  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
   Sonia Filipek  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
  Utworzono: 2012-08-02 08:38 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:47
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1353

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl