• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę

  1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.
  2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.
  3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.
  4. W przypadkach określonych w kryteriach, o których mowa w art. 10 ust. 3, wojewoda może ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie na pracę.
  5. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

  Podstwa prawna:

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2019 r.  poz. 1482)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543).

   

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

  Szczegółowe informacje można uzyskać w: Oddział do Spraw Cudzoziemców- Zespół ds. zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pok. 119, stanowisko 4 lub tel.: 32 207 71 38 oraz 32 207 71 82

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Gramala  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:44
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1623

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl