• English - zmień język serwisu na angielski
  • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
  • PUP Gliwice

    Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

    • Informacje ogólne

    Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę

    1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.
    2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.
    3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.
    4. W przypadkach określonych w kryteriach, o których mowa w art. 10 ust. 3, wojewoda może ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie na pracę.
    5. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

    Podstwa prawna:

    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2019 r.  poz. 1482)

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543).

     

    http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

    Szczegółowe informacje można uzyskać w: Oddział do Spraw Cudzoziemców- Zespół ds. zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pok. 119, stanowisko 4 lub tel.: 32 207 71 38 oraz 32 207 71 82

     

    W razie pytań prosimy o kontakt:

    Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     Maria Gramala  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
           
    Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:44
    Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1676

    Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl