• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Opłaty

  Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę:

  1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
  2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
  3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
   1. rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
   2. umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
   3. okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
   4. liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.

  Podstwa prawna:

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 poz.1482)

   

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

  Szczegółowe informacje można uzyskać w: Oddział do Spraw Cudzoziemców- Zespół ds. zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pok. 119, stanowisko 4 lub tel.: 32 207 71 38 oraz 32 207 71 82

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:27 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:45
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1886

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl