• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  PRACE INTERWENCYJNE to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

  Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

  Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku.

  Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą umowę o organizację prac interwencyjnych. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

  Realizacja ilości umów dot. organizacji prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

  Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.
  Przed wydaniem opinii dot. rozpatrzenia wniosku, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

   Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

  Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
  do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


  3 miesiące
  do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
  do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia 6 miesięcy
  do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
  do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do 50%*lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  *przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  **przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  Bezrobotni powyżej 50 roku życia o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
  do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia


  Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca dołącza: oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

  Pracodawca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 362 z późn. zm.) do wniosku o organizacje prac interwencyjnych dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu Pracodawcy.

  Pomoc udzielana Pracodawcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa    pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

  pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa(niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)

  ograniczenia kwotowe*:
  - 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
  - 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
  15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
  kumulacja
  Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
  podstawa prawna:
  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

  * Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2014r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2012-2014 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.

  "Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
  a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
  b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,
  c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akci założycielskim lub umowie spółki,
  d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
  Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
  Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu umownego, Urząd Pracy skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

  Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany w Ustawie  z 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie wywiązanie się z warunku zatrudnienia lub naruszenie innych postanowień zawartej umowy skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

   

  Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1482).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9).
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6).

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy o prace interwencyjne, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 312
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Monika Zdunek

  Specjalista ds. Programów

   231-18-41 wew. 312
  Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów
   231-18-41 wew. 312
  Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - Stażysta   231-18-41 wew. 312

   

         
         

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 13 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH 14-11-19 11:05 108.09KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.09KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy - prace interwencyjne 14-11-19 11:06 113.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.67KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-01-19 09:26 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zasady organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 16-05-19 09:43 135KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 14-11-19 11:06 124.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 124.76KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 14-11-19 11:06 101.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych FP 14-11-19 11:06 80.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.75KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę RPO 11-07-19 12:00 95.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.51KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę POWER 11-07-19 12:00 72.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 72.7KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę FP 11-07-19 12:03 52.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 52.83KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji RPO 11-07-19 11:59 97.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.54KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji POWER 11-07-19 12:01 74.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.71KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji FP 09-09-19 12:28 54.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 54.86KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Zdunek 2019-09-03 09:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4233

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl