• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz  opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

  Prace społecznie użyteczne organizowane są na wniosek złożony przez Gminę. W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zawierający informacje i wymagania, o których mowa w §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z  2017r, poz. 2447).   

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym osób wskazanych do wykonywania prac społecznie użytecznych związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunw osób niepełnosprawnych i przesyła ją do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Lista powinna zawierać dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

  Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, z uwzględnieniem gminnego planu potrzeb, określa Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Pracy a Gminą. Realizacja ilości porozumień dot. prac społecznie użytecznych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

  Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osobę uprawnioną może maksymalnie trwać do 10 godzin tygodniowo.

  Osoby uprawnione otrzymują świadczenie wypłacone przez gminę lub podmiot, w wysokości 8,30 zł za godzinę pracy (stan na I. 2019r.). Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

  Urząd Pracy na wniosek o refundację złożony przez Gminę refunduje z Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia wypłaconego skierowanej osobie uprawnionej.

  W przypadku realizacji prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest powiadomić gminę o wystąpieniu sytuacji o których mowa powyżej.

  Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne prowadzi ewidencję prac wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

  Gmina lub podmiot niezwłocznie (w terminie do 7 dni) informuje Urząd Pracy o każdej zmianie mającej wpływ na realizację prac społecznie użytecznych np zmianie terminu rozpoczęcia prac społecznie użytecznych,  powstaniu nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, podjęcia zatrudnienia przez osobę uprawnioną, osiągnięcia wieku emerytalnego, tymczasowym aresztowaniu, otrzymaniu zasiłku stałego.

  Podmiot składa w Urzędzie Pracy w terminie 7 dni przed zakończeniem prac społecznie użytecznych „Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy” - Załącznik nr 8, w celu wydania skierowania osobie bezrobotnej kończącej prace społecznie użyteczne. Zatrudnienie następuje na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, na okres co najmniej 30 dni kalendarzowych, zgodnie ze złożoną przez podmiot deklaracją.

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert w ramach prac społecznie użytecznych np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Dziale Pośrednictwa Pracy oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 204, 302, 303, 304, 310.

  Podstawa prawna:

  -  Ustawa z dn. 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.),

  -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017r  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2447),

  -  Zasady organizowania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

   pok. 106, I piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców,

  biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie prac społecznie użytecznych, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 208
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   
     
   Beata Wijata Specjalista ds. Programów
   231-18-41 wew. 208
  Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
   Beata Śnioszek Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 10 ]
  plik w formacie DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 03-01-19 13:00 76.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 76.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH 31-12-18 10:41 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 3 - oświadczenie osoby bezrobotnej o zapoznaniu się z warunkami BHP 07-01-19 08:05 17KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 17KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 4 - ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych 07-01-19 07:58 26KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 5 - wniosek o refundację 07-01-19 08:03 39KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 6 - harmonogram i lista obecności 07-01-19 07:57 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 7 - pismo pracodawcy informujące o przerwaniu przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych 07-01-19 08:12 39.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 8 - zgłoszenie krajowej oferty pracy 07-01-19 08:13 94KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 94KB) pobierz
  plik w formacie DOC Deklaracja zatrudnienia i zgłoszenie wolnego miejsca w ramach prac społecznie użytecznych 02-01-19 08:11 78.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 78.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Lista osób które mogą być skierowane na prace społecznie użyteczne 2019r - załącznik nr 2 do wniosku. 02-01-19 08:21 28KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-04-09 10:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3151

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl