• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz  opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

  Prace społecznie użyteczne organizowane są na wniosek złożony przez Gminę. W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zawierający informacje i wymagania, o których mowa w §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z  2017r, poz. 2447).   

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym osób wskazanych do wykonywania prac społecznie użytecznych związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunw osób niepełnosprawnych i przesyła ją do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Lista powinna zawierać dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

  Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, z uwzględnieniem gminnego planu potrzeb, określa Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Pracy a Gminą. Realizacja ilości porozumień dot. prac społecznie użytecznych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

  Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osobę uprawnioną może maksymalnie trwać do 10 godzin tygodniowo.

  Urząd Pracy na wniosek o refundację złożony przez Gminę refunduje z Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia wypłaconego skierowanej osobie uprawnionej.

  W przypadku realizacji prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest powiadomić gminę o wystąpieniu sytuacji o których mowa powyżej.

  Gmina lub podmiot niezwłocznie (w terminie do 7 dni) informuje Urząd Pracy o każdej zmianie mającej wpływ na realizację prac społecznie użytecznych np zmianie terminu rozpoczęcia prac społecznie użytecznych,  powstaniu nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, podjęcia zatrudnienia przez osobę uprawnioną, osiągnięcia wieku emerytalnego, tymczasowym aresztowaniu, otrzymaniu zasiłku stałego.

  Podmiot składa w Urzędzie Pracy w terminie 7 dni przed zakończeniem prac społecznie użytecznych „Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy” - Załącznik nr 8, w celu wydania skierowania osobie bezrobotnej kończącej prace społecznie użyteczne. Zatrudnienie następuje na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, na okres co najmniej 30 dni kalendarzowych, zgodnie ze złożoną przez podmiot deklaracją.

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert w ramach prac społecznie użytecznych np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Dziale Pośrednictwa Pracy oraz pod numerem tel. 32 231-18-41 wew. 204, 302, 303, 304, 310.

  Podstawa prawna:

  -  Ustawa z dn. 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.),

  -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017r  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2447),

  -  Zasady organizowania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

   pok. 106, I piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców,

  biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie prac społecznie użytecznych, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 wew. 208
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
    Beata Śnioszek Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 208  
  Agnieszka Grendysz Specjalista ds. Programów  - Stażysta  231-18-41 wew. 208
  Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
  Beata Wijata Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 10 ]
  plik w formacie DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 17-12-19 12:27 76.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 76.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH 04-09-19 08:48 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 3 - oświadczenie osoby bezrobotnej o zapoznaniu się z warunkami BHP 07-01-19 08:05 17KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 17KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 4 - ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych 07-01-19 07:58 26KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 5 - wniosek o refundację 04-09-19 08:44 39KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 6 - harmonogram i lista obecności 07-01-19 07:57 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 7 - pismo pracodawcy informujące o przerwaniu przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych 07-01-19 08:12 39.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik nr 8 - zgłoszenie krajowej oferty pracy 17-12-19 12:38 94KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 94KB) pobierz
  plik w formacie DOC Deklaracja zatrudnienia i zgłoszenie wolnego miejsca w ramach prac społecznie użytecznych 22-11-19 09:46 78.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 78.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Lista osób które mogą być skierowane na prace społecznie użyteczne - załącznik nr 2 do wniosku. 22-11-19 09:48 28KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-12-31 08:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3600

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl