• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

  Informacja o prawach i obowiązkach pracodawcy

  Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. ( Dz.U. z  2019 r., poz. 1482) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010r w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 Nr 177, poz. 1193)

  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z ww. aktami prawnymi (do wglądu w pokojach 101  tut. Urzędu).

  • Art. 36 ust. 1 Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
   • pkt. 1 udzielaniu pomocy (…) pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
   • pkt. 2 pozyskiwaniu ofert pracy;
   • pkt. 2a upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
   • pkt. 3 udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
   • pkt. 4 informowaniu (…) pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
   • pkt. 5 inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
  • Art. 36 ust. 4 Pośrednictwo pracy dla (…) pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
   • pkt. 1 dostępności usług pośrednictwa pracy dla (…) pracodawców;
   • pkt. 2 dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
   • pkt. 3 równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
   • pkt. 4 jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
  • Art. 36 ust. 5a Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  • Art. 36 ust. 5b Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
  • Art. 36 ust. 5d Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.
  • Art. 36 ust. 5e Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca:
   zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • Art. 36 ust. 5f Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo objęty jest postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa.
  • Art. 38 ust. 1 Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:
   pkt. 2 pracodawcom pomocy:
   • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
   • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
  • Art. 38 ust. 4a Udzielanie pracodawcom pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane na wniosek pracodawcy.
  • Art. 38 ust. 4b Pomoc pracodawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest świadczona w formie porady indywidualnej.

  UWAGA! Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego pok. 101 Ww. Ustawa i Rozporządzenie do wglądu w pok. 101

   

  Utworzono: 2012-08-02 08:36 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-30 09:40
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3490

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl