• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa pracodawców i przedsiębiorców

  Pracodawca posiada między innymi prawo:

  • zatrudniania pracowników
  • zwalniania pracowników
  • ustalania warunków pracy i płacy
  • żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • imiona rodziców,
   • datę urodzenia,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
   • wykształcenie,
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),
  • dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,
  • przyznawania nagród i wyróżnień,
  • stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych

  Podstawa prawna:

  Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Małgorzata Rybakiewicz  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
   Sonia Filipek  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
  Utworzono: 2012-08-02 08:38 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-21 15:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1271

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl