• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że od 17-06-2019 roku, wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przeprowadzony do tej pory nabór wniosków, zapewnił już zrealizowanie założonego na 2019 rok wskaźnika osób objętych tą formą wsparcia wraz z listą rezerwową.

  Nabór wniosków w 2019 roku może być wznowiony po ewentualnej rezygnacji pracodawców z realizacji wniosków. O dacie wznowienia naboru wniosków, Urząd poinformuje odrębnym komunikatem.


  Kto może ubiegać się o wyżej wymienioną refundację?

  O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który:

  1. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie: wynagrodzeń pracownikom, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych, jak również nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  2. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, nie wlicza się okresu zawieszenia tej działalności;
  3. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz U Nr 88 poz 553 z póź. zm.);
  4. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dn.01 10.2004r., str. 2);
  5. nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

  Kwota refundacji na 1 stanowisko pracy: 23.000,00 zł.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski
  (wniosek + załączniki zgodnie z zasadami).

  Zasady i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony.
  Wniosek o refundację należy złożyć w biurze podawczym (parter Urzędu)

  Godziny przyjmowania stron:
  Pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  Tel.: refundacje FP, EFS, PFRON 32-231-18-41 w. 182
  Przyjmowanie stron:

  poniedziałek – piątek
  w godzinach 08:00-15:00

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2019r., Poz. 1482 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r., Poz. 1380),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1),

  • Zasady Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Aleksandra Wójcikiewicz  Specjalista ds. Programów
  32-231-18-41 wew. 182     
  Beata Śnioszek
  Specjalista ds. Programów 32-231-18-41 wew. 182  
  Beata Wijata Specjalista ds. Programów 
  32-231-18-41 wew. 182
  Agnieszka Grendysz Specjalista ds. Programów - Stażysta 32-231-18-41 wew. 182
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 17 ]
  plik w formacie DOC WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 25-01-19 11:42 104KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 13-02-19 13:28 136.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY doposażenie stanowiska pracy spółdzielnie socjalne.doc 04-01-19 08:18 157.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 157.5KB) pobierz
  plik w formacie DOCX WNIOSEK o refundację wyposażenia stanowiska pracy spółdzielnie socjalne.docx 04-01-19 08:18 33.72KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 33.72KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 04-01-19 08:17 82.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 82.5KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 04-01-19 08:17 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC Druk rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia 04-01-19 08:17 37KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 37KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wzór podania do Urzędu Pracy (w sprawach indywidualnych) 04-01-19 08:16 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Umowa Kupna Sprzedaży 04-01-19 08:16 35KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35KB) pobierz
  plik w formacie DOC Prośba o uzupełnienie stanowiska pracy - druk 04-01-19 08:16 15.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 15.5KB) pobierz
  plik w formacie ODT druk_rozliczenia_doposażenie.odt 04-01-19 08:15 30.2KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 30.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC wzór umowy wyposażenie 16-01-19 08:36 152KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 152KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Oświadczenie o posiadanym majątku - zabezpieczenie akt notarialny 25-01-19 11:45 11.04KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.04KB) pobierz
  plik w formacie DOC Druk_zmiany_specyfikacji_wydatkow.doc 04-01-19 08:15 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC OSWIADCZENIE_ZGODA_NA_BLOKADE_LOKATY.doc 04-01-19 08:15 35.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia.doc 04-01-19 08:14 36KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 36KB) pobierz
  plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 29-03-19 15:27 9.47KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 9.47KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-09-04 08:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11045

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl