• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne

  Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. Beneficjentem pomocy jest wskazany pracodawca, jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie uzyskiwał refundację kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

  Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu ma miejsce wykonywania tych robót.

  Organizator robót publicznych będący beneficjentem pomocy publicznej lub wskazany przez organizatora robót publicznych pracodawca, do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
  Organizator robót publicznych będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 362 z późn. zm.) lub wskazany przez organizatora robót publicznych pracodawca, do wniosku dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy.

  Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
   
  W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
   
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z organizatorem robót publicznych lub wskazanym pracodawcą umowę o organizację robót publicznych. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.
   
  Realizacja ilości umów dot. robót publicznych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.
   
  Do wykonywania robót publicznych są kierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Gliwicach.

  Urząd Pracy zwraca organizatorowi robót publicznych lub wskazanemu pracodawcy, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  Na wniosek organizatora lub wskazanego pracodawcy refundacja może być przyznana na okres do 12 miesięcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.
   
  Wysokość oraz okres refundacji są ustalane w zależności od wysokości limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonego na roboty publiczne w danym roku budżetowym.   

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 6, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W razie odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.         
  Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.
   
  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach robót  publicznych stanowi pomoc de  minimis spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r, str. 1), Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r, str. 9).
   
   

  Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1. Ustawa z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1482)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. z 2014r, poz. 864),
  3. Ustawa z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz.362  z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) lub Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.,  str. 9).

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców/organizatorów

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy o roboty publiczne, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 312
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
   
  Monika Zdunek Specjalista ds. Programów
    231-18-41 wew. 312
  Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów
   231-18-41 wew. 312
  Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta   231-18-41 wew. 312

   

         
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Roboty publiczne [ 6 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH 16-01-19 15:14 113.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.4KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zgloszenie krajowej oferty pracy w ramach robót publicznych 16-01-19 15:14 113.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.69KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 12-07-17 07:58 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH 19-09-17 15:31 97.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację robót publicznych załącznik nr 1 - dot. umów zawartych od 18.09.2017 22-11-17 14:12 54.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 54.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę i uzupełnieniu stanowiska pracy załącznik nr 3 - dot. umów zawartych od 18.09.2017 22-11-17 14:19 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Zdunek 2019-09-03 11:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2354

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl