• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

  Zwrot części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, źródło finansowania, to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Kto może ubiegać się o zwrot kosztów ?

  O zwrot części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej może ubiegać się pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy osobę niepełnosprawną bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

  Pracodawcy będą składać wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych co miesiąc - w konsekwencji co miesiąc będą otrzymywać pieniądze na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

  Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Fundusz.

  Wysokość zwrotu części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej:

  Na podstawie złożonego wniosku pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w urzędzie pracy osobę niepełnosprawną, może otrzymać ze środków PFRON zwrot 60%:

  • jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
  • obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.

  - za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

  Jakie dokumenty należy złożyć:

  Pracodawca, o którym mowa powyżej, składa Funduszowi:

  1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,
  2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc,
  3. informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Podstawa prawna:

  1. Art.26 f ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r,. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź.zm)
  2. Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczneracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawnej( Dz.U. Nr 194 z dnia 23.10.2007r., poz.1405)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:10 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-17 09:31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1696

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl