• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych

  Zwrot kosztów na szkolenia pracowników

  O pomoc może ubiegać się tylko Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

  Warunki udzielenia pomocy:

  1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia.
  2. Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy.

  Jakie dokumenty należy złożyć:

  Pracodawca składa wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski.

  • W większości jednostek mogą to być:
   • kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności,
   • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia,
   • kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej.

  Wydatki, które mogą być objęte dofinansowaniem:

  • wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
  • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,
  • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych,
  • koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem,
  • koszty obsługi administracyjno-biurowej, stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia,
  • koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
  • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
  • koszty materiałów szkoleniowych,
  • koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te nie mogą być wyższe niż suma wymienionych powyżej kosztów szkolenia, z zastrzeżeniem, że mogą być one pokrywane jedynie wówczas, gdy dotyczą czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mogą obejmować czasu, w którym pracownik produkował towary lub świadczył usługi).

  Podstawa prawna:

  • Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póŹn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr.76 poz.497)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-17 09:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1508

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl