• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kadencja 2019-2023

  CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W GLIWICACH
  kadencja 2019-2023

  Powołani
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-1247/19 z dnia 25 sierpnia 2015 r. :

  1. Pan Grzegorz Buksa – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
  2. Pani Bożena Gabryel – przedstawicielka Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach,
  3. Pani Marta Kapias – przedstawicielka Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
  4. Pan Zbigniew Kochel – przedstawiciel Stowarzyszenia "Tu i Teraz",
  5. Pan Dariusz Koszałka – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach,
  6. Pani Weronika Mielnik – przedstawicielka Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Gliwicach,
  7. Pani Joanna Pauly – przedstawicielka Business Centre Club Loży Katowickiej,
  8. Pan Krzysztof Procel – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
  9. Pani Małgorzata Szymańska – przedstawicielka Rady Powiatu Gliwickiego,
  10. Pan Roman Włodarz – przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
  11. Pan Andrzej Zarzycki – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.

  Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.
  Utworzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy uregulowane zostało w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.), a jej organizacja i tryb działania w akcie wykonawczym do ustawy – Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630). Zgodnie z zapisem art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „W przypadku gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania  z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  na obszarze przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę rynku pracy, która jest powoływana przez starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy, w porozumieniu ze starostą powiatu dotującego”.

  Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Utworzono: 2019-10-04 11:44 | Redagował: Tomasz Kobierski 2019-10-04 12:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 106

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl