• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tworzenie kierunków kształcenia zawodowego

  Zasady wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w sprawie:
  utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

  Zgodnie z art. 68 ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2017r. (Dz. U. z 2017r, poz. 59 z późn. zm): „Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy”.
  Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 630 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598 z późn. zm.), wojewódzka rada rynku pracy opiniuje utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego. Z uwagi na brzmienie § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia, w myśl którego techniczną obsługę wojewódzkiej rady rynku pracy zapewnia właściwy wojewódzki urząd pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w celu ujednolicenia postępowania w sprawie ubiegania się o przedmiotową opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy informuje o następujących zasadach jej uzyskania.

  1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w pierwszej kolejności zwraca się o opinię do właściwej Powiatowej Rady Zatrudnienia / Powiatowej Rady Rynku Pracy, a dopiero po jej uzyskaniu składa wniosek o wydanie opinii do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, przedkładając wydaną uprzednio w sprawie opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia / Powiatowej Rady Rynku Pracy.
  2. Zalecany jednolity wzór wniosku składanego do Powiatowej Rady Zatrudnienia / Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wupkatowice.praca.gov.pl w zakładce „Wojewódzka Rada Rynku Pracy”.
  3. Wniosek jest rozpatrywany - w miarę możliwości - na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wojewódzka Rada Zatrudnienia zbiera się co najmniej raz na kwartał. Terminy posiedzeń zamieszczane są na stronie internetowej WUP w zakładce „Wojewódzka Rada Rynku Pracy”. Wniosek należy składać nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem WRZ.
  4. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyników analiz dotyczących zapotrzebowania na pracowników w planowanym zawodzie dostępnych na stronie internetowej WUP w Katowicach, zawierających zbiorcze dane dla województwa śląskiego na przestrzeni ostatnich trzech lat.
  5. Na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia mogą być zapraszani dyrektorzy szkół wnioskujących.
  6. Wojewódzka Rada Zatrudnienia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi we wniosku i z ewentualnymi wyjaśnieniami dyrektora szkoły wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. Opinia może być pozytywna lub negatywna.
  7. Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje dyrektorowi szkoły w formie pisemnej kopię uchwały zawierającej opinię Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
  8. Od opinii wydanej przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia odwołanie nie przysługuje.

   

  Zasady obowiązują od 1 września 2015 r.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiatowa Rada Rynku Pracy [ 1 ]
  plik w formacie DOC wniosek do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 30-11-17 08:14 101KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 101KB) pobierz
  Utworzono: 2015-07-03 12:01 | Redagował: Tomasz Kobierski 2017-11-30 08:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2337

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl