• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kadencja 2015-2019

  CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W GLIWICACH
  kadencja 2015-2019

  Powołani
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-1438/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2570/16 z dnia 24 marca 2016 r. oraz
  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-3615/16 z dnia 25 października 2016r. :

  1. Pani Bożena Gabryel - przewodnicząca,
  2. Pan Michał Jaśniok - wiceprzewodniczący,
  3. Pani Weronika Mielnik,
  4. Pan Andrzej Paszkiewicz,
  5. Pan Andrzej Popielec,
  6. Pani Małgorzata Popińska,
  7. Pan Krzysztof Procel,
  8. Pan Marek Szolc,
  9. Pan Rinaldo Sznir,
  10. Pan Petros Tovmasyan,
  11. Pan Roman Włodarz,
  12. Pan Jacek Żelazo.

  Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Utworzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy uregulowane zostało w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), a jej organizacja i tryb działania w akcie wykonawczym do ustawy – Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630). Zgodnie z zapisem art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „W przypadku gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na obszarze przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę rynku pracy, która jest powoływana przez starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy w porozumieniu ze starostą powiatu dotującego”.

  Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Tomasz Kobierski 2019-10-04 12:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 56

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl