• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program "Nowy Start"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

  Okres realizacji:

  01.01.2010 – 31.06.2011

  Główny cel i opis projektu:

  Realizowany projekt ma na celu stworzyć nowe możliwości na rynku pracy i aktywizować zawodowo osoby zwalniane z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub przewidziane do zwolnienia, zarejestrowane w PUP Gliwice. Zastosowanie różnorodności działań sprawi, że osoby zwalniane odnajdą odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery i będą funkcjonowały w nowym dla siebie środowisku zawodowym – zwiększy się ich szansa na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt skierowany jest do 76 osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zarejestrowanych w PUP Gliwice.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • szkolenia zawodowe połączone ze wsparciem psychologiczno-doradczym (56 osób)
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe (20 osób) wraz z udzieleniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego (12 osób)
  • wypłata dodatku relokacyjnego (5 osób) i dodatku motywacyjnego (10 osób)

  Nowe szkolenie na 2011 r. - "Zastosowanie komputera w codziennej pracy + komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych"

  Działania towarzyszące: możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie oraz refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

  Całkowite wydatki projektu: 1 245 336,05 PLN

  Informacje dodatkowe:

  1. W trakcie szkolenia uczestnicy będą otrzymywali stypendium w kwocie 4zł brutto/godz.
  2. Uczestnikom projektu będzie zapewniony catering.
  3. Osobom dojeżdżającym będą refundowane koszty przejazdu.
  4. Kobietom, aby ułatwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym zwracany będzie koszt opieki nad dzieckiem.
  5. Po szkoleniu każdemu uczestnikowi szkolenia zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy.

  Dodatek relokacyjny i motywacyjny:

  W ramach realizacji projektu przewiduje się:

  • wypłatę jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 6x100% zasiłku dla 5 osób bezrobotnych, które w wyniku przystąpienia do projektu podjęły pracę u pracodawcy oddalonego o ponad 50km.
  • wypłatę jednorazowego dodatku motywacyjnego dla 10 uczestników projektu, którzy wcześniej nie byli objęci wsparciem w ramach Europejskiego funduszu dostosowania do Globalizacji, w tym co najmniej 7 osób, które utraciły zatrudnienie w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie.

  Dodatki relokacyjnego i motywacyjne będą przyznawane uczestnikom projektu do grudnia 2010, na podstawie oświadczeń i innych dokumentów pozwalających stwierdzić istniejące różnice.

  Utworzono: 2014-01-21 11:41 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-24 14:57
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1451

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl