• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Projekt „Punkt wyjścia”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

  Okres realizacji:

  01.01.2010 – 31.12.2010

  Główny cel i opis projektu:

  Realizowany projekt ma na celu wszechstronne przygotowanie osób bezrobotnych do podejmowania działań mających na celu zdobycie zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia jest podstawowym wyzwaniem dla polityki zatrudnieniowej państwa a dokonujące się zmiany na rynku pracy wymagają dostosowania kwalifikacji umiejętności do potrzeb pracodawców. Od zakresu i efektywności prowadzenia poszczególnych form wsparcia, a także dopasowania ich do lokalnego rynku pracy zależy skuteczność podejmowanych działań.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt skierowany jest do 722 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice, w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymieniowych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • szkolenia (478 osób)
  • staże zawodowe (126 osób)
  • wypłata jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (154 osoby)
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (722 osoby)

  Działania towarzyszące:

  Możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie, na staż oraz refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

  Całkowite wydatki projektu: 7 153 200,00 PLN

  Utworzono: 2014-01-21 10:37 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-24 14:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1639

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl