• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Październik 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1403  716  307  158  5870  3204  916  465 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 978  505  239  128  4325  2300  911  465 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  53  24  71  34  50  22 
  dotychczas
  nie pracujące
  425  211  68  30  1545  904 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 340  229  49  29  2007  1255 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   69      545   
  Powyżej 50 roku życia 354  190  41  26  1516  907  126  77 
  Bez kwalifikacji zawodowych 529  264  83  37  1904  1101 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  21  113 
  Niepełnosprawni 5773  3198  920  461     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 355  174  99  48 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1048  542  165  86 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych 12  11 
  po robotach publicznych
  po stażu 278  185  45  28 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 1306  710     
  po pracach społecznie użytecznych 307  158 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 13 
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 157  115 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 26  23 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 28  12 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy 22  13 
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 686  343 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 20 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5870  3204 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 1429  780 
  innych 1100  636  1362  598 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 378  191  247  120 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174534

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl