• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Styczeń 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 563  293  156  100  4033  2335  527  317 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 436  224  120  74  3004  1686  526  316 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  33  21  88  53  70  42 
  dotychczas
  nie pracujące
  127  69  36  26  1029  649 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 164  92  48  29  906  541  48  27 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 24  19  73  51 
  Długotrwałe bezrobocie 151  99  45  35  1734  1093 
  Powyżej 50 roku życia 100  47  17  12  838  367  150  75 
  Bez kwalifikacji zawodowych 146  63  26  16  1148  673  91  54 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  32  25  10  399  352  27  22 
  Niepełnosprawni 16  183  88  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3817  2235  1461  841  469  284 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 563  293  216  107  130  79 
  z tego po raz pierwszy 149  73  64  32  33  21 
  po raz kolejny (od 1990r.) 414  220  152  75  97  58 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 16  12 
  po stażu 17  17 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 347  193  126  68 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 156  100  61  38 
  z tego niesubsydiowanej 154  98  61  38 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 147  68  46  22 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 12 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 4033  2335  1551  880 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174347

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl