• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Luty 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 428  213  140  84  4073  2327  545  303 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 335  163  111  64  3055  1691  544  302 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  21  103  57  87  45 
  dotychczas
  nie pracujące
  93  50  29  20  1018  636 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 129  66  38  27  910  529  50  25 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 19  14  81  57 
  Długotrwałe bezrobocie 120  62  1758  1093 
  Powyżej 50 roku życia 69  27  11  856  370  166  76 
  Bez kwalifikacji zawodowych 142  74  28  20  1180  680  100  56 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  20  16  405  358  26  21 
  Niepełnosprawni 11  177  84  15 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 4033  2335  1551  880  527  317 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 428  213  148  70  89  36 
  z tego po raz pierwszy 111  64  39  25  26  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 317  149  109  45  63  23 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 10  10 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 388  221  121  75 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 140  84  49  31 
  z tego niesubsydiowanej 136  81  48  30 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu 19  17 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 100  54  26  21 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 94  44  28  10 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 15  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 4073  2327  1578  875 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174361

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl