• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 420  195  161  94  4047  2258  502  265 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 318  144  129  78  3032  1642  501  264 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  23  12  121  65  108  54 
  dotychczas
  nie pracujące
  102  51  32  16  1015  616 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 136  64  48  27  900  498  47  25 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17  10  66  42 
  Długotrwałe bezrobocie 125  78  38  28  1765  1106 
  Powyżej 50 roku życia 47  21  17  847  372  152  70 
  Bez kwalifikacji zawodowych 128  63  29  21  1209  677  98  59 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  35  25  407  355  26  19 
  Niepełnosprawni 11  180  89  17  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 4041  2291  1552  857  529  291 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 420  195  141  65  78  39 
  z tego po raz pierwszy 100  44  41  17  18  11 
  po raz kolejny (od 1990r.) 320  151  100  48  60  28 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 414  228  157  80 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 161  94  64  34 
  z tego niesubsydiowanej 151  90  64  34 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 41  17  10 
  rozpoczęcie stażu 27  23  13 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 143  70  60  27 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 14  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 4047  2258  1536  842 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174356

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl