• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Maj 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 381  175  154  91  4004  2225  488  254 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 306  139  122  68  3029  1635  487  253 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  27  13  142  73  122  59 
  dotychczas
  nie pracujące
  75  36  32  23  975  590 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 93  40  56  31  851  471  41  20 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 56  34 
  Długotrwałe bezrobocie 114  65  28  18  1774  1099 
  Powyżej 50 roku życia 66  26  14  863  374  150  67 
  Bez kwalifikacji zawodowych 110  50  34  23  1209  672  101  57 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  22  16  405  353  23  16 
  Niepełnosprawni 16  179  84  18  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 4047  2258  1536  842  502  265 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 381  175  150  63  88  46 
  z tego po raz pierwszy 105  47  46  20  32  19 
  po raz kolejny (od 1990r.) 276  128  104  43  56  27 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 12 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 424  208  144  74 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 154  91  65  38 
  z tego niesubsydiowanej 140  83  60  37 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 14 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 25  13 
  rozpoczęcie stażu 10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 24  15  15  10 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 188  71  38  15 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 4004  2225  1542  831 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174541

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl