• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 377  175  160  79  3846  2146  478  264 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 268  128  131  63  2898  1577  477  263 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  20  11  150  81  132  68 
  dotychczas
  nie pracujące
  109  47  29  16  948  569 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 124  54  43  19  793  446  41  19 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 16  10  43  24 
  Długotrwałe bezrobocie 137  71  36  21  1769  1087 
  Powyżej 50 roku życia 67  34  15  855  380  154  78 
  Bez kwalifikacji zawodowych 117  55  29  14  1188  668  102  60 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  28  25  13  10  402  355  28  22 
  Niepełnosprawni 16  177  83  16  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 4004  2225  1542  831  488  254 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 377  175  130  68  80  47 
  z tego po raz pierwszy 102  46  40  24  23  14 
  po raz kolejny (od 1990r.) 275  129  90  44  57  33 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 39  11  14 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 535  254  196  88 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 160  79  55  25 
  z tego niesubsydiowanej 152  77  50  25 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 27  14 
  rozpoczęcie stażu 17  15 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 267  108  103  40 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 32  27  12  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 12 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3846  2146  1476  811 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174350

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl