• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Sierpień 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 437  235  169  77  3817  2188  419  237 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 292  152  132  61  2845  1585  418  236 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  16  10  147  85  115  64 
  dotychczas
  nie pracujące
  145  83  37  16  972  603 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 151  83  41  21  795  472  37  18 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13  11  58  39 
  Długotrwałe bezrobocie 139  90  37  20  1813  1129 
  Powyżej 50 roku życia 54  23  17  848  379  141  78 
  Bez kwalifikacji zawodowych 127  73  36  19  1156  669  87  53 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  24  20  397  347  24  20 
  Niepełnosprawni 14  11  175  85  17  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3828  2165  1488  829  435  238 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 437  235  146  70  64  42 
  z tego po raz pierwszy 120  59  53  24  21 
  po raz kolejny (od 1990r.) 317  176  93  46  43  34 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 20  16 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 13 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 448  212  161  85 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 169  77  69  35 
  z tego niesubsydiowanej 168  76  68  34 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 19 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 208  97  71  34 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 24  16 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3817  2188  1473  814 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174554

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl