• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 510  263  198  114  3721  2135  403  233 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 339  166  144  85  2750  1533  402  232 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  19  10  143  83  110  61 
  dotychczas
  nie pracujące
  171  97  54  29  971  602 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 198  96  61  33  825  479  31  13 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22  18  58  40 
  Długotrwałe bezrobocie 151  98  52  34  1735  1087 
  Powyżej 50 roku życia 68  28  16  813  363  142  76 
  Bez kwalifikacji zawodowych 140  60  44  23  1107  633  78  48 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  30  23  10  378  328  23  18 
  Niepełnosprawni 16  176  87  19  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3817  2188  1473  814  419  237 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 510  263  205  116  69  44 
  z tego po raz pierwszy 173  88  77  38  18  14 
  po raz kolejny (od 1990r.) 337  175  128  78  51  30 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 10 
  po stażu 28  23  16  15 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 27  10  12 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 606  316  243  131 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 198  114  80  42 
  z tego niesubsydiowanej 189  107  75  39 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 47  24  17 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 296  140  116  67 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 29  20  13 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3721  2135  1435  799 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174520

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl