• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Październik 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 492  251  207  125  3659  2062  419  251 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 333  172  146  88  2728  1504  418  250 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  14  10  143  87  106  63 
  dotychczas
  nie pracujące
  159  79  61  37  931  558 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 181  77  83  53  779  420  30  11 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 28  22  65  48 
  Długotrwałe bezrobocie 167  104  64  45  1719  1061 
  Powyżej 50 roku życia 62  34  23  811  367  142  83 
  Bez kwalifikacji zawodowych 159  92  56  40  1084  610  86  53 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  18  15  17  17  349  299  21  18 
  Niepełnosprawni 19  11  179  88  15  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3721  2135  1435  799  403  233 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 492  251  191  102  71  44 
  z tego po raz pierwszy 153  71  68  34  26  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 339  180  123  68  45  31 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 21  18 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 16  10 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 554  324  198  118 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 207  125  86  51 
  z tego niesubsydiowanej 202  122  83  50 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 45  34  17  14 
  rozpoczęcie stażu 15  13 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 242  127  65  33 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 24  17  13  10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3659  2062  1428  783 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174546

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl