• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1427  734  312  142  6125  3281  974  498 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 1008  502  236  99  4531  2364  970  498 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  36  17  98  49  76  36 
  dotychczas
  nie pracujące
  419  232  76  43  1594  917 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 374  252  50  29  2051  1267 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   97    12    561   
  Powyżej 50 roku życia 391  244  35  15  1599  948  133  77 
  Bez kwalifikacji zawodowych 521  282  91  48  1972  1123 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  27  116  10 
  Niepełnosprawni 5870  3204  916  465     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 278  122  59  28 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1149  612  180  80 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych 14  12 
  po robotach publicznych
  po stażu 397  289  49  30 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 1172  657     
  po pracach społecznie użytecznych 312  142 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 37  17 
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 29  12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 92  51 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 26  21 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 10 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy 10 
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 654  390 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 31  12 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6125  3281 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 1473  780 
  innych 1119  646  1411  615 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 375  198  246  116 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174551

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl