• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 493  252  142  72  3797  2145  425  255 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 343  173  111  57  2823  1554  424  254 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  23  15  150  93  105  65 
  dotychczas
  nie pracujące
  150  79  31  15  974  591 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 161  87  38  15  826  458  30  14 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 26  19  79  60 
  Długotrwałe bezrobocie 183  114  37  23  1800  1113 
  Powyżej 50 roku życia 84  38  14  842  381  143  87 
  Bez kwalifikacji zawodowych 149  78  23  13  1133  644  80  53 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  40  35  368  319  19  16 
  Niepełnosprawni 19  188  92  18  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3659  2062  1428  783  419  251 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 493  252  164  83  77  44 
  z tego po raz pierwszy 120  58  55  29  22  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 373  194  109  54  55  28 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 13  13 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 87  54  28  16 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 355  169  128  62 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 142  72  60  29 
  z tego niesubsydiowanej 127  64  56  26 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 15 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 11 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 33  15 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 147  59  44  20 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 12 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3797  2145  1464  804 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174357

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl