• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 365  175  239  124  3887  2106  428  241 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 285  137  186  97  2966  1558  427  240 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  11  153  87  95  56 
  dotychczas
  nie pracujące
  80  38  53  27  921  548 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 102  45  73  38  755  407  33  14 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 56  38 
  Długotrwałe bezrobocie 148  81  65  42  1906  1141 
  Powyżej 50 roku życia 50  21  18  893  389  136  77 
  Bez kwalifikacji zawodowych 115  61  51  29  1164  658  104  74 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  30  25  17  17  366  315  22  16 
  Niepełnosprawni 177  86  17 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 4131  2245  1628  867  455  257 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 365  175  138  72  61  37 
  z tego po raz pierwszy 80  37  29  13  12 
  po raz kolejny (od 1990r.) 285  138  109  59  49  31 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 609  314  229  123 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 239  124  101  53 
  z tego niesubsydiowanej 234  120  98  50 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu 20  19  10  10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 62  37  21  15 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 223  99  73  33 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 33  22  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3887  2106  1537  816 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174343

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl